Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT20-TM – Transom Mount ClearVü 500 W (CHIRP 455/800 kHz) Traditional 500 W (77/200 kHz) Transducer with Temp (8-pin)
Ngừng

Garmin GT20-TM – Transom Mount ClearVü 500 W (CHIRP 455/800 kHz) Traditional 500 W (77/200 kHz) Transducer with Temp (8-pin)

Mã sản phẩm 010-12087-01

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3 Hình ảnh-4 Hình ảnh-5

Get ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below your boat with this all-in-one 8-pin transducer.

This 20 ft transducer cable with built-in fast response temperature sensor has a power rating of 500 W; a depth of 1,900 ft (traditional) and 750 ft (ClearVü); an operating frequency of 77/200 kHz (traditional) and 455 (ClearVü); and a 0 to 70 transom angle.

Transducer comes with transom and trolling motor mounts, and installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải

Đang tải