Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT30-TM – Transom Mount ClearVü/SideVü 500 W (CHIRP 455/800 kHz) Scanning Transducer with Temp (12-pin)

Mã sản phẩm 010-12089-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3

Get ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below and to the side of your boat with this 12-pin transducer.

This 20 ft transducer cable with built-in fast response temperature sensor has a power rating of 500 W per element (1,500 W total); a depth of 750 ft (ClearVü) and 500 ft left and right (SideVü); an operating frequency of 455/800 kHz; and a 0 to 70 transom angle. Pair it with your GCV™ 10 black box sonar.

Transducer comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải